Open Frame Type power supply 제품

Model No. Watt Input Output Dimensions
+3.3V +5V +12V -5V -12V +5VSB +24V
ACE-713APM
130W 85~264VAC   10A 6A   0.5A 0.5A   152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-710APM 100W 85~264VAC   10A 3.5A   0.3A 0.5A   127 x 81 x 50 (mm)
ACE-A406A 60W 90~264VAC   1A 4.5A 1A 0.8A 1A   76 x 90 x 32 (mm)
ACE-903A 30W 90~264VAC   6A       0.3A   70 x 33 x 110 (mm)
ACE-890A 86W 85~264VAC   10A 2.5A   0.5A     152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-890AP 86W 90~264VAC   10A 2.5A   0.5A     152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-870A
70W 85~264VAC   7A 2.5A 0.3A 0.3A     127 x 81 x 50 (mm)
ACE-870AP 70W 85~264VAC   7A 2.5A 0.3A 0.3A     127 x 81 x 50 (mm)
ACE-855A 55W 85~264VAC   8A 1.2A         177.5 x 50.5 x 37 (mm)
ACE-706AM 60W 90~264VAC   3A 3A   0.3A     63.5 x 114.3 x 32.4 (mm)
ACE-663A 60W 85~264VAC   6A 2A         95 x 100 x 36 (mm)
ACE-704AM 45W 90~264VAC   3A 2A   0.3A     50.8 x 101.6 x 30.4 (mm)
ACE-709VX 80W 12VDC   8A 2.5A   0.5A 0.5A   152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-709CX 90W 24VDC   10A 2.5A   0.5A 0.5A   152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-709TX 90W 48VDC   10A 2.5A   0.5A 0.5A   152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-890P 86W 110VDC   10A 2.5A   0.5A     152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-890V 72W 12VDC   9A 2A   0.3A     152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-845V 42W 12VDC   6A 1.1A         177.5 x 50.5 x 37 (mm)
ACE-890C 86W 24VDC   10A 2.5A   0.5A     152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-870C
70W 24VDC   7A 2.5A 0.3A 0.5A     127 x 81 x 50 (mm)
ACE-890T
86W 48VDC   10A 2.5A   0.5A     152.4 x 89 x 39 (mm)
ACE-870T 70W 48VDC   7A 2.5A 0.3A 0.5A     127 x 81 x 50 (mm)